ЈНМВ 2-Е 10/2018 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-KM 09/2018 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Партија I Oбавештење о закљученом уговору – Партија II    

ЈНМВ 4-Р 08/2018 – радови

Замена подних облога у објектима Студентских домова I, III и Дому I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Р 07/2018 – радови

Текуће одржавање студентских соба  (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-У 06/2018 – услуга

Послови хигијенско здравствене заштите, обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од I до III Партија I – Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ – Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама…Continue Reading →