ЈНМВ 2-У 06/2018 – услуга

Послови хигијенско здравствене заштите, обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од I до III

Партија I – Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ – Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама или готовом храном

Партија II – Контрола здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Партија III – Услуга  дератизације,  дезинсекције  и  дезинфекције свих објеката Студентских домова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III